КОРАЦИ

КОРАЧАЛИ СУ


СOЊА АТАНАСИЈЕВИЋ (1962). Објавила је романе: Они
су остали (1995), Црвени круг (1997, 2006), Бекство из аква-
ријума (2003, 2005), Наранџе за Божану (2004, 2005) и
збирку прича Крилата туга (2005). Проза јој је превођена
на бугарски, македонски и румунски језик.Живи у Београду .


ИЛИЈА БАКИЋ – Види: Кораци 5-6/2008.


ДРАГОСЛАВА БАРЗУТ – Види: Кораци 3-4/2008.


СВЕТИСЛАВ Н. БРКОВИЋ (1940, Сеоци, Подгорица).
Завршио је на Филолошком факултету у Београду Групу
за југословенску и општу књижевност. Објавио књиге пое-
зије: Непрестани непристани (1990), 91/92 (Деведесет
прва/Деведесет друга (1993), Слике слика (1996), Огњиш-
те на води (1998), Зрака тог стана (1998),Мир Јани (2002),
Изумљење (2003), Други Нови почетак (2005); Упад
ријечи – испред Замка (2005), Зона/Стаза у Парку (2007);
Двоједан без дан (2007). Поезија му је превођена на енгле-
ски језик. Пише и књижевну критику. Живи у Београду.


МИКАИЛО БОДИРОГА (1965) Пише прозу. До сада обја-
вио књиге прича: Приче о Јеремичку (1994), Квадрилион
(2003), Воштане бојице (2004), Маце (2006). Живи у
Београду.


ОЛИВЕРА ВУКОТИЋ – Види: Кораци 5-6/2008.


АЛЕКСАНДАР ГАТАЛИЦА (1964, Београд). Дипломирао
је Општу књижевност са теоријом књижевности (нека-
дашња Светска књижевност) 1989. године у Београду. Об-
јавио је романе Линије живота (1993, друго издање 1994,

награда „Милош Црњански“), Наличја, Дневник пора-
жених неимара (2006), Београд за странце (друго издање
2008), Невидљиви – пикарски роман у писмима (2008), као
и циклусе Мимикрије (1996) и Век (1999. године, награда
„Иво Андрић“). Проза Александра Гаталице преведена је
на енглески, немачки, француски, руски, шпански, итали-
јански и још десет језика Европе. Живи и ради у Београду
као професионални писац.


НИКОЛА ЖИВАНОВИЋ (1979, Крагујевац). Студент је
опште књижевности и теорије књижевности на Филолош-
ком факултету у Београду. Пише песме, есеје, књижевне
критике и преводи поезију са енглеског . Објавио је три
збирке песама: Алеја часовника (са АлександромШаранцем,
1998), Нарцисове љубавне песме (1999) и Астапово (2009).


СОФИЈА ЖИВКОВИЋ – Види: Кораци 1-2/2009.


ДЕЈАН ИЛИЋ – Види: Кораци 1-2/2009.


МАРИЈА ИЛИЋ (1984, Ниш), Дипломирала је на Групи за
српску и компаративну књижевност. Тема дипломског ра-
да: „Исто и друго – проблем ауторске драматизације“ (Дра-
гослав Михаиловић: Кад су цветале тикве, Слободан Се-
ленић: Пријатељи / Косанчићев венац 7)“. Објављени ра-
дови: „Драмски конфликт по Милутину Бојићу – Госпођа
Олга“, Новине Београдског читалишта, V – 25, 2007.


МИЛИЦА ЈЕФТИМИЈЕВИЋ-ЛИЛИЋ (1953, Ловац код
Бањске, Косово и Метохија). Пише приче за децу, есеје,
књижевну критику и рецензије. До сада је објавила три збир-
ке песама: Мрак, избављење (1995), Хибернација (1998),
Путопис коже (2003); књигу прозе Сиже случаја (2002) и
панорамски приказ одабраних књига из савремене српске
књижевности Епистемиолошка осветљавања (2007). Пе-
сме су јој превођене на руски, мађарски, турски, енглески.
Заступљена је у Антологији косовско-метохијске поезије
1950-1995 Данице Андрејевић и Антологији српског љу-
бавног песништва Пере Зупца. До лета 1999.г . живела је у
Приштини. Сада живи у Београду.


МИЛЕНКО Д. ЈОВАНОВИЋ – Види: Кораци 1-2/2008.


ЂОРЂЕ КУБУРИЋ (1958, Бачко Петрово Село). Дипоми-
рао 1983. на новосадском Филозофском факултету. Објавио

шест књига песама. Пише и есеје, као и критичке текстове
из области литературе, театра и филма. Живи у Суботици.


РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ (1947, Ћелије код Лазарев-
ца). Пише прозу. Објављене књиге: Паликућа и Тереза
милости пуна (1976), Црни колач (1983), Швапска коса
(1989), Године расплета (1992), Живчана јапија (1994),
Старе приче (1996), Сетембрини у Колубари (1996), Лај-
ковачка пруга (1997), Мале приче (1999), Лимунација у Ће-
лијама (2000), Последња ружа Колубаре (2001), Кнез
Мишкин у Белом Ваљеву (2002), Девет белих облака (2003),
Оркестар на педале (2004), Кавалери старог премера
(2006). Живи у Лајковцу.


РАДМИЛА МЕЧАНИН – Види: Кораци 1-2/2008.


MИЛАН ПАЂЕН (1950, Mајске Пољане код Глине). Обја-
вио више песничких књига, између осталих: Ипак посто-
јиш (1984), Велика игра (1989), Вучји зов (1990), Широко
коло (1994) и друге. Од 1995. године живи у Београду.


МИХАЈЛО ПАНТИЋ (1957, Београд). Прозни је писац,
критичар, универзитетски професор, уредник у издавач-
ким кућама и часописима. У књижевности је дебитовао
почетком 80-их година, да би до данас објавио више од
тридесет књига студија, есеја, књижевних критика и анто-
логија, те осам књига прича, од којих су неке, попут Вон-
дера у Берлину, Новобеоградских прича, Седмог дана ко-
шаве или збирке Ако је то љубав (Андрићева награда, 2004),
постале бестселери. ПричеМихајла Пантића преведене су
на двадесетак језика, уврштене у многе антологије и пре-
гледе, и објављене у више посебних иностраних издања.
Од новијих ауторових дела треба споменути капиталну
Антологију српске приповетке (1-3), колекцију са-браних
прича под насловом Све приче Михајла Пантића (1-4), те
приповедачку збирку Овога пута о болу. Живи на Новом
Београду.


НИКОЛА ПОПОВИЋ (1979, Сарајево). Студије итали-
јанског језика и књижевности завршио је на Филолошком
факултету Београду (2002), а постдипломске студије из
политичких наука на Универзитету у Болоњи (2005).
Објавио је преводе дела савремених италијанских писаца
Симоне Винчи и Етореа Мазине, као и бројне преводе у
књижевној периодици.

СЛАВКО СТАМЕНИЋ – Види: Кораци 1-2/2009.


АНА СТЈЕЉА – Види: Кораци 7-8/2008.


ДУШАН СТОЈКОВИЋ – Види: Кораци 11-12/2008.


ЖЕЉКО ТИМОТИЋ (1978). Завршио је гимназију у Ва-
љеву, друштвено-језички смер. Студира на Филолошком
факултету , смерОпшта књижевност са теоријом књижевности.


САША ЋИРИЋ (1975, Пирот). Дипломирао је на Филолош-
ком факултету у Београду српско-светску књижевност.
Последњих 5 година водитељ на Радио Београду 2, еми-
сија о савременој домаћој књижевности Гутенбергов одго-
вор (сваког петка од 15.00-16.55, 97.6 MHz FМ). Један од
уредника културно-пропагандног комплета Бетон, при
дневном листу Данас (www.elektrobeton.net). Повремено
пише/писао књижевну критику за нашу периодику.


САБАХУДИН ХАЏИАЛИЋ (1960, Мостар, БиХ), књижев-
ник и freelance новинар. Објављује приче, песме, комен-
таре, афоризме, есеје, репортаже, драме, осврте и приказе
у писаним и електронским часописима широм еx-Yu про-
стора, али и ван њега. Уз десетак властитих књига (песме,
афоризми, приче, драме) заступљен је у aнтологијама (пе-
смa и афоризама) Босне и Херцеговине, Балкана и Фран-
цуске. www: http://sabahudinh.tripod.com. Заменик је уред-
ника првог недељног електронског часописа за политичку
сатиру, хумор, карикатуру и стрип на Балкану – Жикишон
и редовни колумниста BH Мagazin-а. Члан је Друштва
писаца БиХ и, као freelance новинар, Друштва новинара
БиХ. Самостални је уметник, живи и ради у Сарајеву.


ДРАГИЋ ЦВЈЕТИНОВИЋ (1981, Београд). Пише поезију,
прозу и бави се књижевном критиком. Објављивао у
часописима: Знак, Браничево, Повеља, URB, Зелени коњ итд.
и учествовао у неколико песничких зборника.