КОРАЦИ


KORACI


Časopis za književnost, umetnost i kulturu

Izlazi dvomesečno

 

Dosadašnji glavni i odgovorni urednici

Milorad Najdanović, glavni i odgovorni urednik (1966-1970)

Milovan Živkovi, glavni i odgovorni urednik (1970-1973)

Slobodan Pavićevi, glavni i odgovorni urednik (1973-1977)

Dušan Mandić, odgovorni urednik (1973-1977)

Slobodan Pavićević, glavni i odgovorni urednik (1977-1993)

Zoran Petrović, glavni i odgovorni urednik (1993-1996)

 

Izdavač

Narodna biblioteka

"Vuk Karadžić" Kragujevac

 

Za izdavača

Ninoslava Milanović

 

Glavni i odgovorni urednik

Mirko Demić

 

Redakcija

Aleksandar B. Laković, Ivana Maksić,

Bojan Otašević i Marija Rakić-Šaranac

 

Sekretar redakcije

Gordana Vučković

 

Lektura i korektura

Violeta Jovičinac-Petrović

 

Slog

Boško Protić

 

Adresa

Dr Zorana Đinđića 10/III

34000 Kragujevac

tel. faks +381(34)30-01-60

 

Štampa

"Family-press" Kragujevac

 

Tiraž

500 primeraka

 

UDK 82 (05)

YU ISSN 0434-3556

 

Časopis je upisan u registar javnih glasila Ministarstva pravde Republike Srbije pod brojem 3335.

Časopis se finansira sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Srbije i Skupštine grada Kragujevca.